ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου εκμετάλλευσης των αναψυκτηρίων του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΣΚΘ) για το χρονικό διάστημα από 01.12.2023 έως 31.12.2024, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα έτος από 01.01.2025 έως 31.12.2025 | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου εκμετάλλευσης των αναψυκτηρίων του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΣΚΘ) για το χρονικό διάστημα από 01.12.2023 έως 31.12.2024, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα έτος από 01.01.2025 έως 31.12.2025


ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου εκμετάλλευσης των αναψυκτηρίων του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΣΚΘ) για το χρονικό διάστημα από 01.12.2023 έως 31.12.2024, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα έτος από 01.01.2025 έως 31.12.2025Διάρκεια Σύμβασης: To χρονικό διάστημα από 01.12.2023 έως 31.12.2024, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα έτος από 01.01.2025 έως 31.12.2025
Συνολικός Προϋπολογισμός:
420.000,00€ ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου και του έτους της παράτασης
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το δικαίωμα προαίρεσης είναι το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος
Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 02.11.2023 και ώρα: 12:00
Τόπος υποβολής προσφορών: ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη.
Παραλαβή Τεύχους Επαναπροκήρυξης: από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ (https://www.helexpo.gr/el/competitions)
Πληροφορίες: Κοτίβα Κυριακή, Τηλ.: 2310 291 580, 2310 291 119
email: supplies1@helexpo.gr
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στον Ημερήσιο Τύπο: 11.10.2023


Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, τα έγγραφα του διαγωνισμού.

     
   
  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
     
         
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 13   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 15   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ