Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από 30.06.2024 έως και 30.06.2025 | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από 30.06.2024 έως και 30.06.2025


ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από 30.06.2024 έως και 30.06.2025, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12.00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, ΤΚ 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, ήτοι από 30.06.2024 έως και 30.06.2025.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 70.000,00 €
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.


Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, το έγγραφο του διαγωνισμού.

 
Μειοδοτικός Διαγωνισμός