παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ – HELEXPO και ιατρικής περίθαλψης για το προσωπικό της ΔΕΘ-HELEXPO AE | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ – HELEXPO και ιατρικής περίθαλψης για το προσωπικό της ΔΕΘ-HELEXPO AE


ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ – HELEXPO και ιατρικής περίθαλψης για το προσωπικό της ΔΕΘ-HELEXPO AE, για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα έτος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27.03.2023 και ώρα 14:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, ΤΚ 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δύο έτη από 01.05.2023 έως 30.04.2025 με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα έτος, από 01.05.2025 έως 30.04.2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 60.000,00 €. πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του έτους προαίρεσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.


Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, το έγγραφο της προκήρυξης

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ